Определяне работните условия с оглед правилен избор на текстилен компенсатор

 

Основните технически условия, които влияят върху избора на текстилния компенсатор са:

1. Температура.

2. Налягане и уплътняване на текстилните компенсатори.

3. Работни движения на текстилните компенсатори.

4. Системна геометрия/Монтаж

5. Външни атмосферни условия.

6. Наличие на Външен кожух.

7. Изисквания за трептене на гъвкавата част.

8. Монтажни съображения.

 

Следната информация за предприятието и приложението на компенсатора може да има значително влияние върху дизайна на текстилния компенсатор.

 • Тип на предприятието

 • Място на компенсатора

 • Условия на околната среда

 • Необходимост от базово или пиково натоварване.

 • История на съществуващото оборудване.

 • Вид на флуида

По отношение на системния флуид трябва да се определи вида на горивото, съдържанието на сяра и други добавки, каталитични или почистващи агенти, които биха могли да намерят приложения в системата. Нивото на pH около текстилния компенсатор трябва да бъде уточнено, особено ако флуидът е силна киселина или основа. Вероятността от конденз трябва да се определи чрез сравняване на точката на оросяване и нормалната температура. Дори в системи, които оперират при високи температури, спиранията и включванията на инсталациите може да доведат до високи нива на корозия. Такива резултати могат да се получат и по външната страна на металната част и трябва да се вземат предвид. Нивото на абразивните компоненти на флуида, като прах например трябва да бъде определено. Летящите частици прах в системата трябва да бъдат измерени количествено, както и да се вземе предвид почистването на компенсатора чрез измиване или с вакуум.

 

1. Температура.

Температурите влияят силно върху избора на текстилния компенсатор. Следните температури трябва да бъдат предоставени при поръчка на компенсатор:

 • Нормална работна температура

 • Максимална работна температура при продължителни условия

 • Проектна температура

 • Екстремни температури и продължителност на излагане

 • Температури на околната среда /минимална, средна и максимална/

 • Температура на оросяване

Внимание: Определянето на "проектна температура", която е близка до максималната работна температура трябва да се избягва с оглед предотвратяване на повреди и инциденти.

 

2. Налягане и уплътняване на текстилните компенсатори.

Текстилните компенсатори обикновено се проектират за инсталации със ниско налягане с максимално налягане 0,3 bar за еластомери и 0,2 bar за компенсатори от флуоропласт и флуороеластопласт. Текстилните компенсатори се проектират така, че да предотвратят течове. Когато има наличие на необичайни количества от флуида или когато има конкретни изисквания спрямо течовете, трябва да се използват специални уплътнителни материали за пристягането на текстилния елемент към фланците за да се получат желаните резултати. При индустриални приложения слаби течове, които могат да бъдат засечени със сапунена вода се считат за приемливи. Когато се заменя текстилния компонент на компенсатора, течовете през болтовите отвори се минимизират ако отворите се разпробият на място, вместо да бъдат направени предварително. Болтовете на пристягащата шина трябва да се затегнат до 45-61 Nm за оптимално пристягане.

 

3. Работни движения на текстилните компенсатори.

Различните движения, в резултат на термалното разширение на инсталацията при "Максимална работна температура при продължителни условия" и при "Екстремни температури", трябва да бъдат посочени. Свиванията поради спирания в студени зимни условия, механично породени движения като вибрации от вентилатори и други производствени вибрации, структурни измествания поради натоварване от вятър, сеизмични процеси и др. също трябва да се уточнят. Движенията в различните посоки трябва да бъдат анализирани за да се определи, дали те се извършват едновременно или нямат връзка помежду си. Трябва да се подсигури дали текстилният компенсатор е в състояние да поеме комбинация от общите максимални движения.

4. Системна геометрия/Монтаж

Геометрията на системата на текстилния компенсатор включва размер на тръбата, ориентация, материал и крепежи. Всички те имат влияние върху избора на конфигурацията. Монтажът на компенсатора може да бъде направен вътрешно или външно. Специален тип рамки се монтират в зависимост от приложението или предпочитанията за достъпност.

 

5. Външни атмосферни условия.

Правилното функциониране на високо температурни компенсатори изисква част от системната топлина да бъде отдадена във външната среда. Нетипични горещи външни условия или близък източник на топлина, отражателна повърхност или изолация на тръбопровода могат да създадат температури, които надвишват лимитите на мембраната за газоплътност и трябва да бъдат отчетени, когато се проектира системата.

 

6. Външен кожух

Външният кожух е желателен за защита срещу нежелани последствия от повреждане на вътрешни детайли с оглед акумулирането и натрупването на материали като прах или пепел. Кожусите трябва да се проектират от производителя на текстилни компенсатори, за да бъдат изпълнени изискванията за правилна циркулация на въздуха.

7. Трептене/Пляскане на текстилния компенсатор

Вътрешната гъвкавост на текстилния компенсатор може да причини големи проблеми в резултат на физически флуктуации като трептене и пляскане. Пляскането е резултат или на потока или може да е индуцирано от осцилациите на работното налягане. И двете условия могат да причинят преждевременна п овреда и трябва да се идентифицират при етапа на оценка. Тези условия обикновено са налични при близко стоящи въртящи се перки, вентилатори  и др. Такива осцилации поради налягането обикновено съществуват в места на тръбопровода, където статичното налягане е много ниско: +-1" до +-2" воден стълб (+-25 to +-50 mm H2O).

 

8. Монтажни съображения

При монтирането трябва да се вземат предвид всички инсталационни изисквания като заобляне на фланците, близко стоящото тръбопроводно оборудване, изолация, грундиране/боядисване, полеви монтаж и нужната квалифицирана супервизия. 

 

Отговорност

При избора на текстилен компенсатор трябва да се прецени дали е разграничено и ясно разделянето на отговорността между доставчика на тръбопровода, строителя му и доставчика на текстилния компенсатор, както и дали тя покрива специфичните изисквания при оптимални разходи. 

 

Съобразяването на всички тези фактори би довело до правилен избор на оптимална цена при оптимално функциониране на системата, в която е монтиран текстилния компенсатор. 

 

Каталози Frenzelit  Каталози BHC Jilove  
Frenzelit® BHC Jilove® GIORGI ENGINEERING® Srl