Направеното от нас в това направление дължим на съвместната ни работа с PBS Turbo – Чехия и БМЗ – Русия. Извършените преустройства на над 30 двигателя бяха с оглед подобряване на техническите показатели на последните в следните направления:

● повишаване на мощността;

● подобряване на икономичноста;

● подобряване на експлоатационната надежност;

● подобряване на екологичните показатели.