Политика

инж. Ангел Анегностиев
 
 
 

Основна грижа на „СЕНИ” ООД е реализирането на ефективна дейност в областта на корабното снабдяване, кораборемонт и търговия с местни и чуждестранни продукти, съответстващи в максимална степен на изискванията на възприетите наши и международни стандарти и в пълна хармония с потребностите на нашите клиенти.

Ръководството на “СЕНИ” ООД залага следните стратегически цели в развитието на фирмата:

•Непрекъснато развитие и усъвършенстване на системата за управление на качеството посредством заложените в стандарта механизми при съблюдаване пълно съответствие със спецификата на фирмената дейност.
•Оптимизиране на формите и записите по качеството с цел свеждане до минимум документооборота на хартиен носител.
•Свеждане до минимум на рекламациите, осигуряване на непрекъсната обратна връзка с клиентите и постоянно обогатяване архива от референции.
•Развиване и утвърждаване позициите на фирмата като доставчик и гаранционен сервиз на реномирани марки двигатели и дизелгенератори с морско и индустриално назначение.
•Развиване и утвърждаване позициите на фирмата като един от основните български корабни снабдители във всички български и румънски черноморски пристанища.
•Развиване на индустриалния сервиз в направления полимерни технологии, уплътнения, изолации и компенсатори с основни принципи: гъвкавост, прецизност, техническа компетентност и консултация, бързина на реакция.

Ръководните фирмени принципи за качествена работа са:

•Срочност на изпълнение на поставените задачи;
•Създаване на условия за своевременното откриване и предотвратяване на несъответствия, отразяващи се на качеството на предлаганите от нас продукти и услуги;
•Удовлетворяване изискванията на класификационните организации и вътрешно-фирмени инструкции;
•Създаване на условия, които гарантират незамърсяване на околната среда;

Качеството за нас не е постоянна величина. То трябва непрекъснато, ежедневно да се реализира отново и отново. Всеки служител на нашата фирма сам отговаря за качеството на извършваната от него дейност. Това е негово водещо задължение и постоянна задача. Този принцип осигурява функционирането на системата за управление на качеството, която фирмата ни изгради и внедри. Качеството не е подарък, който правим на клиента, то е наше главно задължение.

Политика по качество Сени ООД

Политика по качество Сени Марин ООД